Звуковий аналіз слов української мови онлайн
 <<
>>

УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС.

Сучасний економічний розвиток України значною мірою залежить від нагромадження знань, досвіду, досягнень та їх обміну, що здійснюється в професійному діловому спілкуванні. Процес комунікації забезпечує встановлення внутрішньоекономічних і зовнішньоекономічних зв'язків, налагодження ділових партнерських стосунків, вирішення важливих економічних проблем, підвищення ефективності управління, підтримання доброзичливих товариських взаємин. Успішність його залежить від культури спілкування - дотримання моральних та комунікативних установок, знання з етики та психології, вміння застосовувати їх на практиці. Основою культури ділового спілкування є культура ділового мовлення - володіння мистецтвом усного й писемного ділового спілкування (формулювання й висловлювання власних думовк).

<< | >>
Тема. Основні поняття навчальної дисципліни.
Тема. Орфоепічні й акцентуаційні норми сучасної української мови.
Тема. Лексичні норми сучасної української мови.
Тема. Морфологічні норми сучасної української мови.
Тема. Синтаксичні й пунктуаційні норми сучасної української мови. Обліково-фінансові документи.
Тема. Орфографічні норми сучасної української мови (правопис префіксів, суфіксів, апострофа, м’якого знака, великої літери, складних слів).
Тема. Усне ділове мовлення, ділове спілкування.
Тема. Виголошування прилюдних виступів. Ведення колективних зібрань.

Книги и учебники по дисциплине Деловой украинский язык:

  1. Ділова українська мова. Написання листів. Лекція - год
  2. ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ - год
  3. Лекції з ділової української мови - год